MIKUPEX logo aa.jpg

Právník / právnička v odd. správním a právním, Praha

Ústřední ředitel Státní energetické inspekce, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo právníka/právničky v oddělení správním a právním ústředního inspektorátu - S26, se služebním působištěm v Praze. Na služebním místě je státní služba vykonávána v oboru služby Legislativa a právní činnost.

 

Základní informace:

- Místem výkonu služby je Praha.

- Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

- Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. červenec 2023.

- Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 12. platové třídy.

 

Na služebním místě jsou vykonávány a zajišťovány zejména následující činnosti:

- příprava návrhu rozhodnutí o odvolání, o kterém rozhoduje ústřední inspektorát;

- příprava podkladů pro nadřízený správní orgán v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, případně zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů;

- připomínkování návrhů smluv, které mají být za SEI uzavřeny;

- metodické řízení v oblasti řízení o přestupku;

- příprava podkladů v rámci soudních řízení správních;

- příprava podkladů v rámci soudních řízení, kdy je žalovanou stranou za stát SEI.

 

Služební úřad poskytuje následující benefity:

- 5 týdnů dovolené

- 5 dnů indispozičního volna

- 1 den osobního volna

- stravenky

- možnost výkonu státní služby z domova v rozsahu 1 pracovního dne v kalendářním týdnu

- sídlo v centru Prahy

- pružná pracovní doba

 

Doručení žádosti:

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo podané ve lhůtě

do 5. června 2023, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: 

Státní energetická inspekce, ústřední inspektorát, Gorazdova 24, 120 00 Praha 2

nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

 

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, ID hq2aev4.

 

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo právníka/právničky v oddělení správním a právním ústředního inspektorátu - S26“.

 

V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Celý text oznámení a veškeré přílohy ke stažení naleznete zde: 

https://www.cr-sei.cz/?cat=9

 

Zaslání celého textu oznámení a příloh si můžete též vyžádat prostřednictvím kliknutí na odpovědní tlačítko u inzerátu. Výše uvedené dokumenty budou odeslány na Váš e-mail.

 

Pro řádnou účast ve výběrovém řízení je nutné dodržet podmínky výběrového řízení, co se týče formy a obsahu Vaší žádosti a způsobu a termínu jejího doručení. Za závazné je možné vždy považovat pouze údaje uvedené na úřední desce Státní energetické inspekce.

 

Poučení o účelu zpracování osobních údajů (informační povinnost):

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude personální agentura MIKUPEX TRADE s.r.o., IČO 03472108, Česká republika, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále oprávněným zaměstnancům zaměstnavatele, pro kterého je daná pracovní pozice obsazována. 

.

MIKUPEX - ODPOVĚDNÍ FORMULÁŘ

(max. 5MB)

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.