Manažer projektu - odd. administrace EÚS - odborný rada, Praha

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) Vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada - manažer projektu v Oddělení administrace a kontroly projektů EÚS, v Odboru Evropské územní spolupráce, Centra pro regionální rozvoj České republiky, v oboru služby 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

 

Základní informace:

- Místem výkonu služby je Praha

- Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

- Předpokládaný nástup na služební místo je 15. únor 2020.

- Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

 

Na tomto služebním místě není vyžadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi.

 

Náplň činnosti na služebním místě:

- manažer projektu EÚS se podílí na koordinaci a monitorování realizace programů  EÚS,

- poskytuje poradenskou a konzultační činnost po věcné projektové i finanční stránce při realizaci projektů a spolupracuje na tvorbě standardní dokumentace programu, pracovních postupů pro řízení operačního programu,

- poskytuje metodickou podporu a spolupracuje s relevantními institucemi a v rámci Centra s regionálními pobočkami/pracovišti,

- zodpovídá za zpracování a aktualizaci vybraných částí interní dokumentace Centra, stanovování kontrolních postupů a v této věci školí ostatní pracovníky,

- řeší nestandardní situace vzniklé z průběhu realizace projektů resp. programů, připravuje podklady a zajišťuje stanoviska Centra v obtížných, nestandardních nebo jinak neobvyklých případech realizace projektů/programů,

- zajišťuje zpracování pravidelných i ad-hoc vyžadovaných výstupů, výkazů atd.,

- provádí kontrolu nárokovaných výdajů ve vazbě na schválené aktivity projektu a kontroluje dodržování pravidel realizace projektů,

- provádí administrativní a fyzickou kontrolu projektů na místě a monitoring projektů v době realizace i v udržitelnosti,

- podílí se na činnosti v kontrolních skupinách, ukládání nápravných opatření a kontrole jejich plnění

- odpovídá za řádné vedení složek dokumentace k programu/projektům, ukládání do spisoven a zpětné předkládání pro účely kontrol a auditů.

 

Nabízíme (benefity):

- stabilní zaměstnání s širokou možností profesního a osobního rozvoje, pružnou služební doba, 5 týdnů dovolené + další dny volna (např. 5 tzv. „sickdays“), příspěvek na stravování, moderní pracovní prostředí a zajímavé finanční motivace dle pracovních výkonů. K dispozici bezplatné parkoviště před budovou.

 

Doručení žádosti:

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 10. 1. 2020, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu:

 Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice

 nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

 

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, ID mt6427q.

 

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „1246 Výběrové řízení na služební místo odborný rada - manažer projektu EÚS Centra pro regionální rozvoj České republiky“.

 

Celý text oznámení a veškeré přílohy ke stažení naleznete zde: 

https://www.crr.cz/kariera/pracovni-prilezitosti-v-centru/volna-mista

 

Zaslání celého textu oznámení a příloh si můžete též vyžádat prostřednictvím kliknutí na odpovědní tlačítko u inzerátu. Výše uvedené dokumenty budou odeslány na Váš e-mail.

 

Pro řádnou účast ve výběrovém řízení je nutné dodržet podmínky výběrového řízení, co se týče formy a obsahu Vaší žádosti a způsobu a termínu jejího doručení. Za závazné je možné vždy považovat pouze údaje uvedené na úřední desce Centra pro regionální rozvoj České republiky.

 

Poučení o účelu zpracování osobních údajů (informační povinnost):

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude personální agentura MIKUPEX TRADE s.r.o., IČO 03472108, Česká republika, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále oprávněným zaměstnancům zaměstnavatele, pro kterého je daná pracovní pozice obsazována. 

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení, maximálně však 6 měsíců. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě Vašich dotazů ohledně zpracování osobních údajů použijte tento kontaktní e-mail společnosti v této věci: gdpr@mikupex.cz

.

 

Jméno:  
E-mail:  
Telefon:
Vaše zpráva:  
  Kontrolní kód:   NEMĚNIT !

 

Zde, prosím, přiložte Váš životopis:

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.