MIKUPEX logo aa.jpg

Manažer/ka projektu - rada nebo odborný rada, Praha

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) Vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada nebo odborný rada - manažer projektu v Oddělení administrace udržitelnosti, v Odboru centrální administrace programů, Centra pro regionální rozvoj České republiky, v oboru služby 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

 

Základní informace:

- Místem výkonu služby je Praha.

- Služební místo je systemizováno na dobu neurčitou.

- Předpokládaný nástup na služební místo je 15. červenec 2022.

- Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

 

Na tomto služebním místě není vyžadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi.

 

Náplň činnosti na služebním místě:

- podílí se na administraci udržitelnosti projektů Integrovaného operačního programu z období 2007 – 2013 a dále se podílí na kontrolních činnostech při administraci projektů organizačních složek státu a projektů z centrálně administrovaných výzev v Integrovaném regionálním operačním programu v období 2014-2020;

- poskytuje poradenskou a konzultační činnost příjemcům dotace v době udržitelnosti projektu;

- vypracovává interim a ex-post analýzy rizik;

- přijímá a administruje žádosti o změny v projektech;

- připravuje plány kontrol a provádí administrativní ověření a fyzickou kontrolu realizace projektů na místě a monitoring projektů;

- podílí se na činnosti v kontrolních skupinách, ukládání nápravných opatření a kontrole jejich plnění;

- komunikuje a jedná s externími partnery (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí ČR, další ministerstva a jimi zřízené organizace, krajské úřady, obecní úřady, příjemci).

 

Nabízíme (benefity):

- stabilní zaměstnání v organizaci sídlící v okruhu širšího pražského centra

- moderní pracovní prostředí v přátelském kolektivu a zajímavé finanční motivace dle pracovních výkonů

- široká možnost profesního a osobního rozvoje

- pružná služební doba

- možnost výkonu služby z jiného místa (home office)

- jazykové kurzy a další odborné vzdělávání

- 5 týdnů dovolené + další dny volna (např. 5 dní indispozičního volna)

- příspěvek na stravování

- příspěvek na Multisport kartu/focus passy/důchodové připojištění (výběr jedné z možností)

- možnost parkování u budovy na parkovišti Centra.

 

Doručení žádosti:

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 10. 6. 2022, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice 

nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

 

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, ID mt6427q.

 

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „485 Výběrové řízení na služební místo rada / odborný rada - manažer projektu v Oddělení administrace udržitelnosti Centra pro regionální rozvoj České republiky“.

 

Celý text oznámení a veškeré přílohy ke stažení naleznete zde: 

https://www.crr.cz/kariera/volna-mista

 

Zaslání celého textu oznámení a příloh si můžete též vyžádat prostřednictvím kliknutí na odpovědní tlačítko u inzerátu. Výše uvedené dokumenty budou odeslány na Váš e-mail.

 

V souladu s § 27 zákona č. 234/2014 Sb., zákon o státní službě v platném znění, může být pohovor doplněn písemnou zkouškou.

 

Pro řádnou účast ve výběrovém řízení je nutné dodržet podmínky výběrového řízení, co se týče formy a obsahu Vaší žádosti a způsobu a termínu jejího doručení. Za závazné je možné vždy považovat pouze údaje uvedené na úřední desce Centra pro regionální rozvoj České republiky.

 

Poučení o účelu zpracování osobních údajů (informační povinnost):

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude personální agentura MIKUPEX TRADE s.r.o., IČO 03472108, Česká republika, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále oprávněným zaměstnancům zaměstnavatele, pro kterého je daná pracovní pozice obsazována. 

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení, maximálně však 6 měsíců. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě Vašich dotazů ohledně zpracování osobních údajů použijte tento kontaktní e-mail společnosti v této věci: gdpr@mikupex.cz

.

 

Jméno:  
E-mail:  
Telefon:
Vaše zpráva:  
  Kontrolní kód:   NEMĚNIT !

 

Zde, prosím, přiložte Váš životopis:

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.