Expertní poradce pro ICT (DPČ - 1/2 úvazek), Praha

Profil firmy:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR ČR), státní příspěvková organizace se sídlem v Praze, zprostředkující subjekt pro programy spolufinancované Evropskou unií, Nositel certifikátu ISO ČSN EN 9001:2016 (http://www.crr.cz) hledá pracovníka na pozici expertní poradce pro ICT (DPČ - 1/2 úvazek).

Co budete dělat?
- Hodnotit technická kritéria přijatelnosti u projektů v oblasti ICT, financovaných z IROP.
- Zajišťovat expertní podporu pro posuzování souladu výdajů na pořízení ICT aktiv s programem podporovanými aktivitami a dalších technických aspektů ICT projektů v průběhu celého životního cyklu projektu (ex-ante kontroly, kontroly žádostí o platbu, změny v projektech).
- Zajišťovat expertní podporu při kontrole veřejných zakázek v ICT - posuzovat skryté diskriminace v technické specifikaci zakázky, posuzovat vazby technické specifikace zakázky na stávající systémy.
- Budete zajištovat podpůrnou a lektorskou činnost pro manažery ICT projektů.

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít?
- VŠ vzdělání v magisterském studijním programu (nejlépe elektrotechnická fakulta se specializací na informační technologie či obdobné zaměření).
- Výbornou orientaci v ICT (HW/SW, sítě, IS včetně informačních systémů veřejné správy) a na dodavatelském trhu ICT (obchodní názvy a značky, používané technologie, výrobci a distributoři, způsoby licencování SW produktů, vývoj SW).
- Znalost eGovernmentu v ČR, včetně relevantní legislativy (Nařízení eIDAS, zák. č. 365/2000 Sb., 127/2005 Sb., 300/2008 Sb., 181/2014 Sb., vyhláška č. 316/2014 Sb.), strategických dokumentů (Strategický rámec rozvoje VS 2014-2020) a centrálních projektů.
- Znalost Národní strategie kybernetické bezpečnosti 2015-2020 a Akčního plánu.
- Praxi v relevantním oboru (ICT se zaměřením na veřejnou správu) minimálně 3 roky.
- Zkušenosti s implementací systémových řešení a s dodavatelskými projekty v oblasti ICT pro veřejnou správu.
- Znalost principů strukturálních fondů EU.

Co u Vás dále oceníme?
- Praxi v prostředí strukturálních fondů EU na pozici ICT experta nebo věcného hodnotitele ICT projektů (např. IOP, OPPI nebo OP VaVpI).
- Možnost nástupu ihned.

A co za to získáte?
- Výkon práce na základě dohody o pracovní činnosti dle potřeby zaměstnavatele (max. 1/2 úvazek) v prestižní státní agentuře pro programy EU.
- Finanční ohodnocení odpovídající požadované odbornosti a náročnosti práce.
- Místo výkonu práce dle vzájemné dohody s vazbou na Prahu pro předání výsledků práce.

Zasláním životopisu (přihlášky) do výběrového řízení stvrzujete, že si nejste vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházíte, znamenaly střet zájmu.

Vaše strukturované profesní životopisy zasílejte nejpozději do 15. 1. 2019 kliknutím na odpovědní tlačítko u inzerátu. Nezapomeňte uvést název pozice, o kterou se ucházíte. Prosím rovněž o uvedení telefonického spojení na Vás (mobil).

 

Poučení o účelu zpracování osobních údajů (informační povinnost):

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude personální agentura MIKUPEX TRADE s.r.o., IČO 03472108, Česká republika, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále oprávněným zaměstnancům zaměstnavatele, pro kterého je daná pracovní pozice obsazována. 

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení, maximálně však 6 měsíců. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě Vašich dotazů ohledně zpracování osobních údajů použijte tento kontaktní e-mail společnosti v této věci: gdpr@mikupex.cz

.

 

Jméno:  
E-mail:  
Telefon:
Vaše zpráva:  
  Kontrolní kód:   NEMĚNIT !

 

Zde, prosím, přiložte Váš životopis:

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.