MIKUPEX logo aa.jpg

Inspektor/ka v oddělení správního řízení, Praha

Ústřední ředitel Státní energetické inspekce, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo inspektora/inspektorky v oddělení správního řízení územního inspektorátu pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj - S36.

 

Základní informace:

- Místem výkonu služby je Praha.

- Služební místo bude v souladu s § 178 zákona obsazeno zaměstnancem v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

- Pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - zástup za mateřskou / rodičovskou dovolenou.

- Nástup možný od 1. března 2021.

- Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy.

 

Náplň práce:

- kontroly dodržování zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

- kontroly dodržování věcných podmínek stanovených cenovými rozhodnutími v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Požadavky:

- vyšší odborné vzdělání nebo VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu;

- řidičský průkaz skupiny B;

- státní občanství ČR nebo jiného členského státu EU, plnoletost, svéprávnost, bezúhonnost;

 

dále se může VŘ zúčastnit osoba, která:

 

- v uplynulých 10 letech vykonávala činnosti podle § 5 zákona nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 4 let,

- splňuje vzdělání stanovené pro služební místo zařazené v 9. platové třídě - střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo

- získává studiem vzdělání stanovené pro služební místo - vyšší odborné vzdělání nebo VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu.

 

Benefity:

- 5 týdnů dovolené

- 5 dnů indispozičního volna

- Stravenky

- Karta Multisport

 

Doručení žádosti:

Žádosti v písemné podobě doplněné strukturovaným životopisem zašlete nejpozději do 8. března 2021 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: 

Státní energetická inspekce, ústřední inspektorát, Gorazdova 24, 120 00 Praha 2 

nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

 

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, ID hq2aev4.

 

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadované přílohy musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo inspektora/inspektorky v oddělení správního řízení územního inspektorátu pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj - S36“.

 

Celý text oznámení a veškeré přílohy ke stažení naleznete zde:

https://www.cr-sei.cz/?cat=9

 

Zaslání celého textu oznámení a příloh si můžete též vyžádat prostřednictvím kliknutí na odpovědní tlačítko u inzerátu. Výše uvedené dokumenty budou odeslány na Váš e-mail.

 

Pro řádnou účast ve výběrovém řízení je nutné dodržet podmínky výběrového řízení, co se týče formy a obsahu Vaší žádosti a způsobu a termínu jejího doručení. Za závazné je možné vždy považovat pouze údaje uvedené na úřední desce Státní energetické inspekce.

 

Poučení o účelu zpracování osobních údajů (informační povinnost):

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude personální agentura MIKUPEX TRADE s.r.o., IČO 03472108, Česká republika, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále oprávněným zaměstnancům zaměstnavatele, pro kterého je daná pracovní pozice obsazována. 

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení, maximálně však 6 měsíců. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě Vašich dotazů ohledně zpracování osobních údajů použijte tento kontaktní e-mail společnosti v této věci: gdpr@mikupex.cz

.

 

Jméno:  
E-mail:  
Telefon:
Vaše zpráva:  
  Kontrolní kód:   NEMĚNIT !

 

Zde, prosím, přiložte Váš životopis:

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.